Algemene Voorwaarden

Spelregels van Polderevents

Laatste update: mei 2020
Download versie: Algemene voorwaarden

 Algemeen

Artikel 1

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Polderevents en een Opdrachtgever waarop Polderevents deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Offertes en aanbiedingen

Artikel 2

1. Alle offertes en aanbiedingen van Polderevents zijn vrijblijvend.
2. Polderevents kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aantal deelnemers en wijzigingen

Artikel 3

1. Polderevents organiseert evenementen voor een minimum aantal van 10 personen.
2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
3. Wijzigingen in het aantal personen:
a. Wijzigingen waarbij het aantal personen tot 15% meer of minder is dan het opgegeven aantal bij het verstrekken van de opdracht, kunnen tot 7 dagen voor aanvang van het evenement kosteloos worden doorgegeven.
b. Wijzigingen tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement waarbij het aantal personen meer dan 15% afwijkt van het opgegeven aantal bij het verstrekken van de opdracht, gebeuren in overleg.
c. Wijzigingen binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal personen bij het verstrekken van de opdracht, zijn niet mogelijk. In dat geval wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
d. Wijzigingen binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement waarbij het aantal personen hoger is dan het opgegeven aantal personen bij het verstrekken van de opdracht, gebeuren in overleg.

Boeking

Artikel 4

1. Een offerte, aanvraag, optie, reservering wordt omgezet tot een boeking wanneer het openstaande bedrag is voldaan. 

 Betaling en incassokosten

Artikel 5

1. Betaling dient te geschieden per bank of IDEAL
2. Betaling op factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op rekening van Polderevents.
3. Indien binnen 2 weken na afloop het evenement geen betaling heeft plaatsgevonden, is
er sprake van verzuim.
4. Kosten die Polderevents dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen
komen voor rekening van de opdrachtgever.

Annuleren

Artikel 6

1. Annuleren kan zonder kosten tot 60 dagen voorafgaand aan het evenement.
2. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan het evenement is 50% van het
totale factuurbedrag verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 14 dagen is 75% factuurbedrag verschuldigd.
4. Annulering dient altijd per mail plaats te vinden.
5. Mocht Polderevents door overmacht een boeking moeten annuleren, dan vindt er geen restitutie plaats, maar wordt het geboekte uitje kosteloos verplaatst naar een nieuwe datum in overleg.
Onder overmacht vallen bijvoorbeeld:

  • Onaangekondigde stakingen
  • Gevaarlijke weersomstandigheden waar het KNMI een weeralarm voor heeft afgegeven voor onze regio
  • Terrorisme
  • Overige onveilige situaties

Eigen risico en aansprakelijkheid

Artikel 7

1. Het is de opdrachtgever bekend dat aan het deelnemen van de activiteiten risico’s verbonden zijn. Deelname geschiedt volledig op eigen risico. Polderevents is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.
2. Polderevents en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.

Persoonsgegevens

Artikel 8

1. Bij het boeken een evenement verwerken wij persoonsgegevens. Welke gegevens we verwerken, hoe we hier aan komen, hoe we hier mee omgaan en wat de rechten zijn, is te lezen in onze privacyverklaring.

[ultimate_gdpr_terms_accept]